Alingsås diabetesförening motionerar och nominerar på höstens Riksstämma

Svenska Diabetesförbundet har kallat sina lokalföreningar till Riksstämma den 16-18 oktober!
För oss ute i lokalföreningarna betyder det att vi är med och bestämmer inriktningen på vårt förbunds fortsatta arbete för diabetikerna i vårt land.

På Riksstämman skall det väljas förbundsstyrelse för de närmaste åren och vi har naturligtvis nominerat kandidater till både styrelse och valberedning.

Till ordförande har vi nominerat Larserik Johansson, han vill arbeta för kraftigt ökad forskning kring diabetes. Larserik vill också förbättra samarbetet mellan lokal/länsföreningar och förbundet. Allt för att stärka Diabetesförbundet som patientorganisation. Det vill han bl a göra genom att utbilda oss själva genom seminarier för företrädare för läns- och lokalföreningar och där vi bjuder in de bästa företrädarna för vården och diskuterar.

-Det är extra viktigt nu när de nya riktlinjerna för diabetesvården är ute på remiss. Då måste vi vara på hugget och driva på så att inte vården försämras.

Och så lovar jag att Diabetesförbundet ska synas i medierna mycket mer än idag. Att synas är en grundförutsättning för att få in mera pengar till forskning och att rekrytera nya medlemmar.

Larserik har tidigare suttit i förbundsstyrelen innan han blev anställd på förbundskansliet för att bland annat genomföra den framgångsrika kampanjen ”För rätten att se”.

Vår förening har också nominerat Gunnar Henriksson till att fortsätta som förtroendevald revisor i vårt förbund.
Vi har lämnat in tre motioner om dessa kan ni läsa mer under dessa rader.
På Riksstämman skall vi ta ställning till hur nuvarande ledning hanterat verksamheten och ekonomin och vi skall rösta om andra motioner som vi inte vet något om just nu.
Vi får tillfälle att utbyta tankar och ideér med andra föreningar som vi sedan kan förmedla till våra egna föreningar.
Med andra ord en riksstämma innebär mycket arbete genom förberedelser men samtidigt massor med stimulans för det fortsatta föreningsarbetet hemma.

Sammanfattning av motion #1 – Ungdomsråd

Alingsås diabetesförening m.o. har lämnat in en motion om att Riksstämman skall tillsätta ett ungdomsråd vid årets stämma.

Ett ungdomsråd är viktigt för hela organisationen eftersom det kan arbeta med frågor som rör ungdomar och kan på ett bättre sätt tillvarata unga människors frågor.

När ett barn får diabetes berör det hela familjen och mycket kretsar kring hur man skall få familjelivet, fritid och skola att fungera på bästa sätt. Barnet får förhoppningsvis leva i en miljö som visar förståelse för uppkomna behov.
När barnet växer upp och blir ungdom kommer ju den normala frigörelsen och då tar ju barnet/ungdomen över ansvaret för sin diabetes.
Många får också sin första kontakt med diabetes i denna ålder och då är det viktigt att det inom organisationen finns ett ungdomsråd som ett ansikte utåt för Diabetesförbundet för just denna grupp.

Ett väl fungerande ungdomsråd som representerar hela vårt stora land kan också fungera som en kontakt till alla våra föreningar och tipsa om olika aktiviteter som redan idag finns som naturliga mötesplatser för ungdomar med diabetes.

Därför tycker vi att denna fråga är så viktig att Riksstämman bör utse ett ungdomsråd för mandatperioden samt avsätta medel så att ungdomsrådet kan verka inom hela organisationen.

Motionen i sin helhet finns här: Motion 1 – Riksstämma 2009

Sammanfattning av motion #2 – Stadgemotionen

Alingsås diabetesförening m.o. har lämnat en motion där vi tycker att det bör finnas en stadgekommitté tillsatt av Riksstämman.
Denna stadgekommitté skall inför Riksstämman 2012 redovisa sitt arbete och eventuella ändringar till stadgan. De förslag som då eventuellt kommer fram skall under tiden förankras i hela organisationen.
Vi har ju nu under den senaste perioden redan sett att det finns oklarheter i hur man skall tolka stadgan som vi säger i motionen det står att ordförandemötet skall ge råd till förbundsstyrelsen,  men inte hur denna rådgivning skall gå till.
Därför yrkar vi att Riksstämman tillsätter en stadgekommitté.

Motionen i sin helhet finns här: Motion 2 – Riksstämma 2009

Sammanfattning av motion #3 – Mandatperioder

Slutligen har vår förening också lagt en motion om mandatperioder.
Vi anser att det är viktigt med kontinuitet i allt arbete men en ledamot bör ej sitta mer än tre perioder i följd. Vi tror att det begränsar möjligheten för många att ställa sig till förfogande.
I förbundsarbetet behövs det inte bara kontinuitet utan också ständigt nytänkande och nya infallsvinklar för att styrelsearbetet skall fungera bra.
Om man begränsar mandatperioden till tre perioder hinner man mycket väl komma in i arbetet och under den tiden finns det möjlighet att nya vågar ställa upp då man ju vet att alla har varit osäkra och nya i början.

Vi hoppas att vi får igenom denna motion och vi vet att liknade bestämmelser finns i flera stora förbund. Om en ledamot känner att den vill komma igen vid nästföljande stämma möter det inget hinder.

Motionen i sin helhet finns här: Motion 3 – Riksstämma 2009