Försäkringsbolagens rätt att se journaler kritiseras

Statens medicinsk-etiska råd vill begränsa försäkringsbolagens möjligheter att få ut vuxnas patientjournaler och sätta helt stopp för att journaler från barn lämnas ut.
-­ Om det genomförs blir bolagens beslutsunderlag tunnare.
Det kan leda till att färre får teckna försäkring och att premierna höjs, säger Anders Beskow, vice vd på Sveriges Försäkringsförbund.

Den som ansöker om en försäkring ska lämna en hälsodeklaration. Samtidigt får man också fylla i om man vill ge bolaget fullmakt att inhämta uppgifter från läkare och sjukhus. Statens medicinsk-etiska råd, Smer, är kritiskt
till det. I ett brev till socialdepartementet radar man upp flera problem.
* Det är inte säkert att försäkringstagaren förstår vad fullmakten innebär.
* Det kan påverka vad som skrivs i journalerna.
* Det finns en risk att försäkringsbolagen övertolkar det som står i journalerna och ser risker för sjukdom som inte finns.
* Det är oklart vilket sekretesskydd journalerna har hos försäkringsbolagen.
Smer vill att regeringen utreder om det går att begränsa bolagens möjligheter att få ut allmänna fullmakter när det gäller vuxnas journaler.
När det gäller barn vill man helt förhindra det.
Anders Beskow på Sveriges Försäkringsförbund har förståelse för en del av kritiken.
-­ Vi arbetar hela tiden med att utveckla rutinerna för att undvika att man tar in journaluppgifter i onödan och för att det ska bli tydligt för försäkringstagarna vad de ger fullmakt till.
Men han är noga med att bolagen ska ha kvar möjligheten att se journalerna.
-­ Annars får bolagen ett för tunt underlag. Det blir en stor osäkerhet för bolagen om vad som kan finnas i journalerna som man inte har fått veta, säger Anders Beskow. (Nyhetsbyrån ikapp)