Patienter föreslås få rapportera om biverkningar

Läkare är skyldiga att rapportera om en patient får allvarliga biverkningar av ett läkemedel. Men det är vanligt att så inte sker. För att öka rapporteringen föreslås i en ny utredning att patienterna själva ska kunna rapportera om biverkningar.

Läkemedelsverket tar emot rapporter om biverkningar av läkemedel. Men i snitt är det endast var tionde läkare som rapporterar in en biverkan per år.
Det är alldeles för lågt, enligt Läkemedelsverket. På verkets uppdrag har Folke Sjöqvist, professor emeritus i klinisk farmakologi, utrett hur man kan öka rapporteringen. En av hans idéer är att fler ska kunna rapportera. Idag är det endast de som förskriver läkemedel som kan göra det. Sjöqvist föreslår att man på försök också ska låta patienter göra det. Patienter som upplever biverkningar ska kunna rapportera det till närmaste regionala biverkningscentrum. Där ska medicinskt kunnig personal bedöma rapporterna och sedan skicka resultatet vidare till Läkemedelsverket.

Att låta patienterna rapportera har länge varit en omtvistad fråga, men Sjöqvist ser många fördelar med det. Han hänvisar till flera studier som visar att patienternas rapporter har varit till nytta. Sjöqvist vill också att sjuksköterskor ska vara mer involverade i arbetet med rapporter om biverkningar. Samma sak gäller farmaceuter. Idag finns inte någon som har skyldighet att lämna rapporter om receptfria läkemedel eller naturläkemedel. Sjöqvist vill att farmaceuter ska rapportera in när de får kännedom om biverkningar från sådana läkemedel.
Sjöqvists utredning har nu lämnats över till Läkemedelsverkets ledning.
(Nyhetsbyrån ikapp)