Stadgarna nu även på webben

Det har inkommit önskemål om att diabetesföreningens stadgar ska finnas på webben.
Nedan finner du den senaste versionen i sin helhet. Om du vill skriva ut dem eller spara dem hemma finns de även som en sk pdf-fil på adressen http://www.alingsasdf.org/stadgar.pdf

Stadgar för lokalförening ansluten till Svenska Diabetesförbundet

Namn och säte

§ 1 Föreningens namn är Diabetesföreningen i Alingsås m.o och har sitt säte i Alingsås.

Ändamål och uppgifter

§ 2 En lokalförening inom Svenska Diabetesförbundet ska samla och organisera alla de som vill förbättra livsvillkoren för personer med diabetes samt närstående och bevaka deras intressen i syfte att minimera konsekvenserna av sjukdomen.

§ 3 Lokalföreningens uppgifter är, förutom de som framgår av Svenska Diabetesförbundets stadga § 8:

– Att bedriva intressepolitiskt påverkansarbete i viktiga frågor på kommunal nivå för människor med diabetes och deras närstående i linje med av riksstämman och förbundsstyrelsen beslutad verksamhetsinriktning.
– Att samarbeta med andra lokalföreningar inom Svenska Diabetesförbundet för att samordna och genomföra intressepolitiskt påverkansarbete gentemot sjukvårdens huvudman i linje med av riksstämman och förbundsstyrelsen beslutad verksamhetsinriktning.
– Att bedriva sådan verksamhet som efterfrågas av människor med diabetes och deras närstående.
– Att arbeta med medlemsvärvning.

Årsmöte

§ 4 Årsmöte hålls senast under mars månad. Vid årsmötet skall de ärenden som anges i § 5 behandlas. Kallelse till årsmötet ska skickas ut av styrelsen senast 30 dagar före årsmötet.
Föredragningslistan finns tillgänglig 3 veckor före årsmötet för den som önskar ta del av densamma. Styrelsen ska därutöver kalla till extra årsmöte om minst hälften av medlemmarna skriftligen begär det.

§ 5 Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:
– Fråga om mötets behöriga utlysande
– Årsmötets öppnande
– Val av presidium
– Fastställande av föredragningslista
– Godkännande av årsredovisningarna (verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse)
– Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
– Fastställande av verksamhetsplan för kommande år
– Val av ordförande och övriga ledamöter på två år
– Val av ersättare på ett år
– Val av två revisorer och en revisorsersättare på två år.
– Val av valberedning på två år.
– Nomineringar till Länsföreningens styrelse
– Behandling av inkomna motioner

Förslag från enskild medlem (motion).
Motionen sändes till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.
Styrelsens yttrande över motionen
Ärende ska tas upp om revisorerna begär det senast i samband med beslut om kallelsen.

Styrelse

§ 6 Styrelsen ska minst bestå av ordförande, fyra ledamöter och två ersättare. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Kallelse tillsammans med dagordning ska utsändas.

§ 7 Styrelsen ska
– verkställa av årsmötet fattade beslut
– bereda ärenden som ska föreläggas årsmötet
– upprätta förslag till verksamhetsplan för föreningen
– i övrigt bedriva en verksamhet och fatta beslut i frågor som anges i denna stadga om ändamål och uppgift
– föra protokoll över behandlade ärenden och anteckna beslut

Revisorer

§ 8 Två revisorer jämte ersättare ska utses för granskning av styrelsens verksamhet och räkenskaper samt framlägga en revisionsberättelse för årsmötet.

Upplösning av föreningen samt utträde ur Svenska Diabetesförbundet

§ 9 Regler för upplösning av föreningen samt utträde ur förbundet finns i Svenska Diabetesförbundets stadga.

Stadgeändring

§ 10 Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av årsmötet. För sådan ändring fordras antingen två tredjedelars majoritet bland antalet avgivna giltiga röster eller två på varandra följande årsmötens likalydande beslut med enkel majoritet.

Svenska Diabetesförbundets stadga hittas på förbundets webbsajt, i skrivande stund på följande länk:
http://www.diabetes.se/Templates/Exte…