Handikappmyndighet med större slagkraft

Regeringen anser att det behövs en bättre grund för strategiskt arbete inom handikappolitiken. Därför ska en utredare föreslå en förändrad organisation inom det handikappolitiska området. Resultatet kan antingen bli en ny myndighet eller att en befintlig myndighet tilldelas en större roll.

­ Det är viktigt att de statliga och kommunala myndigheterna får stöd i arbetet att genomföra den nationella handlingsplanen för handikappolitiken.
Därför behöver vi en samlad organisation som på ett effektivt och slagkraftigt sätt kan bistå i det arbetet, säger barn- och familjeminister Berit Andnor i ett pressmeddelande.
Michel Blom är departementssekreterare på socialdepartementet. Han berättar att syftet är att få bort dubbelarbete och den otydlighet som finns idag när olika instanser har likartade uppgifter.

Vi har idag Handikappombudsmannens Tillgänglighetscenter och arbetet med bemötandefrågor på Sisus. Det är två sidor av samma mynt. De två funktionerna borde samordnas inom ramen för samma myndighet, säger han.
Utredare blir Greger Bååth som ska redovisa sitt uppdrag senast den sista april nästa år. Bååth ska se vilka av de uppgifter som idag finns hos
Tillgänglighetscentret hos Handikappombudsmannen (HO), Statens institut för särskilt utbildningsstöd (Sisus) och Hjälpmedelsinstitutet (HI) som kan organiseras på ett nytt sätt. Dessutom skall han föreslå nya myndighetsuppgifter om så behövs.
Michel Blom vill inte gå händelserna i förväg och spekulera i om det ska bli en helt ny myndighet.

Direktiven trycker mycket på att det ska bli en samlad statlig organisation. Men om det blir en ny myndighet eller i en redan befintlig, det får utredaren titta på. Det handlar om att använda de resurser vi har idag på ett effektivare sätt.
Anledningen till att det är HO, HI och Sisus som nämns beror enligt Blom på att det inom dessa tre funktioner finns mycket kunskap som kan vara intressant i den nya organisationen.
Det finns också en önskan om att renodla ombudsmannarollen.

En ombudsman kan vara kritisk mot regeringen och därför var det inte helt okontroversiellt att bygga upp tillgänglighetscentret hos HO. Ju längre de kommer i arbetet med att ta fram direktiv för tillgänglighet desto svårare kan det bli att kombinera det arbetet med den ursprungliga ombudsmannafunktionen, säger Michel Blom.
En av anledningarna till att utredningen sätts igång just nu är också att en annan utredning håller på att se över hela ombudsmannafunktionen. Michel Blom säger till ikapp att om det blir så att någon av de befintliga myndigheterna får ta över uppgifter från de övriga så läggs uppgifterna i vart fall inte på Handikappombudsmannen.(Nyhetsbyrån ikapp)